PIEKARNIA IWONA

Klauzula informacyjna - RODO

 

Drogi Użytkowniku,
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Piekarnia Iwona S.C. Janina, Jarosław, Dorota Pieprzyca i Iwona Żarów z siedzibą w Niepołomicach przy
ul. H. Modrzejewskiej 8, NIP: 6831395300, REGON 351123110 dalej zwana Administratorem.
Ma Pani/ Pan prawo:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3. do usunięcia danych;
4. do ograniczenia ich przetwarzania;
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania:
    a) sprzeciw „marketingowy” – ma Pani/ Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w tym celu;
    b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – może Pani/ Pan skorzystać z tego prawa np. gdy przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing     bezpośredni. Wówczas należy wskazać nam Pani/ Pana szczególną sytuację, która Pani/ Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane     osobowe w tym celu, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/ Pana danych osobowych są nadrzędne wobec Pani/ Pana praw, lub gdy Pani/ Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. do przenoszenia danych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Z tych praw może Pani/ Pan skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-maila: rodo@cukierniaiwona.pl. Uprawnienie
do skorzystania z przysługujących Pani/ Panu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Pani/ Pana danych.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:
1. zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującym w Spółce,
2. ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. marketingu bezpośredniego,
5. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki,
6. weryfikacji wiarygodności płatniczej.
Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: 
podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 
obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.
Przewidywanymi odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są: 
instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy.
 Jeśli nie poda nam Pani/ Pan swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Panią/ Panem umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią/ Pana o przekazanie nam dodatkowych Pani/ Pana danych osobowych.
Możemy poprosić Panią/ Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Pani/ Pan jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę może Pani/ Pan w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed cofnięciem zgody.
Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG
(czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani/ Panu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mailem na adres: rodo@cukierniaiwona.pl.
Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana.Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

zamknij